Privatumo taisyklės

Bendra informacija

MB “Personalo atrankos sprendimai” (toliau – “Bendrija”) gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Bendrijos svetainės https://www.cvtransport.lt/ (toliau – “Svetainė”) lankytojų (toliau – “Klientai”), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą. Todėl šios privatumo taisyklės nustato pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi Bendrijos Svetaine, užsisakydami ar naudodamiesi Bendrijos siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrijai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šiomis Privatumo taisyklėmis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo taisyklėmis, registruojantis Svetainėje “varnele” pažymėja jog susipažino su privatumo taisyklėmis. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmenų duomenų apsaugos reglamento, kuris įsigalios nuo 2018 metų gegužės 25d.

Naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti pagal vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, lytį laikomi duomenų subjektu.

Duomenų subjekto sutikimas – tai bet koks laisva valia bei konkrečiai ir nedviprasmiškai, tinkamai informuoto duomenų subjekto sutikimas, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas – tai informacija, kurią Bendrija sukaupia naudodamasi visomis Bendrijos paslaugomis. Sukaupta informacija panaudojama tam, kad Svetainės Klientams būtų pasiūlytas individualizuotas turinys ir reklama (tam Svetainė gali naudoti vardą, pavardę ir profilio vardą, kurį Svetainės Klientas yra nurodęs registruodamas savo Svetainės profilį). Taip pat Svetainė gali pasinaudoti Kliento el. pašto adresu, norėdama informuoti apie paslaugų pasikeitimą ar patobulinimą, taip pat siekiant pagerinti bendrąją paslaugų kokybę.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų valdytojas – MB “Personalo atrankos sprendimai” pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrija, kodas 304476875, registruota buveinė Kaštonų g. 27, K1-13, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tikslinė rinkodara – tai veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Kokią informaciją apie jus renkame?

Bendrija renka ir toliau tvarko tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos patys pateikiate, registruodamiesi Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: el. pašto adresas, vardas, pavardė, gimimo data, slaptažodis, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais bei bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) tvarkydami savo profilį ir (ar) paskyrą (bet kokia forma Jūsų paskyroje pridėti dokumentai).

Taip pat Bendrija renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi Svetainėje: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Anksčiau nuorodyti duomenys yra saugomi Bendrijos ir Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos, o duomenys surinkti netiesioginiu būdu yra saugomi Bendrijos bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

Kaip apsaugome Jūsų asmens duomenis?

Bendrija užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys yra ir bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, renkami tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, o prireikus atnaujinami. Bendrija taip užtikrina, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kokios Jūsų turimos duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Bendrijos veikloje, turi šias teises: a) žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą; b) susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; c) reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; d) savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus; e) reikalauti, kad Bendrija apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių; f) teisę į duomenų perkėlimą; g) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jūs turite šias aukščiau nurodytas teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu privatumas@cvtransport.lt; siunčiant paštu, adresu Kaštonų g. 27, K1-13, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r.).

Kaip tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Jūsų duomenys?

Bendrija tik turėdama Jūsų išankstinį sutikimą, siunčia Bendrijos ir (ar) Svetainės naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teiraujasi dėl esamų paslaugų kokybės. Šiam tiesiogines rinkodaros tikslui Bendrija tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

Bendrija gali atskleisti Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams: a) įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan., tačiau šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota – jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Bendrijai tikslais; b) kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus; c) norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą; d) norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą; e) norėdami apsaugoti Bendrija, jos teises, turtą ar užtikrinti jo saugumą; f) kitais atvejais tik su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Kokias trečiųjų šalių svetaines, paslaugos ir produktus pateikiame svetainėje?

Bendrijos Svetainėje ar socialinio tinklo paskyroje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Bendrija nekontroliuoja ir neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Taip pat pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrija neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.